Türkiye’nin siyasi bölünmüşlüğünün tetiklediği bir kan davası…

Ve o kan dan davasının gölgesinde tutuklu babalarına kavuşmaya çalışan iki kız kardeş…

Geçen sene BluTV’de yayınlanan belgeselimin tamamını artık burada izleyebilirsiniz.

Murat Can Bilgincan

Journalist-Filmmaker-Lecturer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store